Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Alles is rond | filosovaardig.nl

In deze algemene voorwaarden wordt ten aanzien van de toepasselijkheid onderscheid gemaakt in de specifieke hoedanigheid van de koper van enig product van Alles is rond | filosovaardig.nl.

Dit houdt in dat in geval van een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (een consument) enkel de algemene voorwaarden uit onderdeel A van toepassing zijn.

In geval van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit (een afnemer) zijn enkel de algemene voorwaarden uit onderdeel B van toepassing.

(Simpel gezegd: A=consument, B=bedrijf)

ONDERDEEL A

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De Overeenkomst
Artikel 5 – Herroepingsrecht
Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 8 – Verplichtingen van ondernemer bij herroeping
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Nakoming en extra garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Levertijd: periode waarbinnen de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen dienen te zijn uitgevoerd;

Ondernemer:  Alles is rond, zoals ingeschreven in het Handelsregister, tevens handelend onder de naam Filosovaardig.nl, gevestigd te Groningen, kvk-nummer 01154215;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen ondernemer en de consument wordt gesloten in verband met de door ondernemer aan de consument te leveren goederen;

Overeenkomst: de Overeenkomst waarbij tot en met het sluiten daarvan

Op afstand:  uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 1. Toepasselijkheid 
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij ondernemer goederen levert aan de consument en maken daar dan ook deel van uit. Partijen kunnen bij Overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.
 • Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ondernemer voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien. Op verzoek van de consument zal ondernemer zo spoedig mogelijk de algemene voorwaarden kosteloos naar hem toezenden.
 • Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de consument zal ondernemer zo spoedig mogelijk de algemene voorwaarden kosteloos naar hem toezenden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing. 
 1. Het aanbod 
 • Een aanbod van ondernemer is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in het aanbod wordt vermeld.
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ondernemer niet.
 • Een aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 1. De Overeenkomst 
 • De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ondernemer is bevestigd, kan de consument de Overeenkomst ontbinden.
 • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ondernemer voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt ondernemer voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het (bezoek)adres waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
 • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer. 
 1. Herroepingsrecht 
 • De consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van zijn redenen verplicht.
 • Gedurende de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. ondernemer mag, mits zij de consument voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze hierover heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Hierbij dient de consument het bepaalde in artikel 5.2 in acht te nemen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 1. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Bij levering van producten:
  • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier of een mail aan info@filosovaardig.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.
  • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • Bij levering van diensten:
  • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Verplichtingen van ondernemer bij herroeping
 • Als ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • Ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (maar exclusief kosten voor retourzending) door ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 • Ondernemer kan volgens de specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, uitsluiten van het herroepingsrecht, indien en voor zover ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de consument heeft vermeld.
 1. De prijs
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Ondernemer is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat ondernemer de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan de consument door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. De consument is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 1. Nakoming en extra garantie
 • Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door ondernemer verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de Overeenkomst tegenover ondernemer kan doen gelden.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ondernemer waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 1. Levering en uitvoering 
 • Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover bepaald is in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren, tenzij tussen partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Vertrouwelijkheid tijdens workshops

 • Betreft de koop een boeking van een workshop dan neemt de ondernemer alsmede de consument vertrouwelijkheid in acht. Dat wil zeggen dat alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt vooraf of tijdens de workshops waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, door Alles is rond | Filosovaardig en alle deelnemers van de workshop vertrouwelijk behandeld wordt.
 1. Eigendomsvoorbehoud 
 • Alle door ondernemer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde zaken eigendom van ondernemer totdat de consument al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de betaling van de koopsom, eventuele ingevolge van deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.
 • Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in lid 1 niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft consument conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de door ondernemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
 • De consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de consument verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is ondernemer gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. De consument geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer of door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, opdat ondernemer het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
 • Wanneer ondernemer zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen is de consument gehouden alle kosten te vergoeden die ondernemer redelijkerwijs moet maken om de geleverde zaken terug te halen. De consument vergoedt deze kosten binnen 5 (vijf) werkdagen nadat ondernemer hier schriftelijk en bij wijze van factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover de consument als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door ondernemer aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is ondernemer gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van de consument (deels) te verrekenen.
 1. Betaling 
 • Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan consument in rekening te brengen.
 1. Aansprakelijkheid 

14.1   Indien ondernemer aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat zij in verband met de Overeenkomst heeft gefactureerd, althans beperkt tot hetgeen haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert. Ondernemer zal zich adequaat verzekerd houden voor redelijkerwijs te verwachten aanspraken. 

 1. Overmacht
 • Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan ondernemer niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop ondernemer geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-) leveranciers of andere derden waarvan ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 • Indien ondernemer als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt ondernemer zich het recht voor de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 • Indien nakoming van de Overeenkomst door ondernemer als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat aan de andere partij.
 • Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 1. Klachtenregeling
 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij ondernemer nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • De consument kan jegens ondernemer geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer de consument verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door ondernemer geleverde goederen uiterlijk 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 • De consument dient ondernemer naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. De consument dient ondernemer in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 • Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat de consument niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. 

ONDERDEEL B 

Inhoudsopgave 

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De Overeenkomst
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8 – Levering en uitvoering
Artikel 9 – Reclame en herroepingsrecht
Artikel 10 – Conformiteit
Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland of een overheidsinstelling, al dan niet met publiekrechtelijke rechtspersoonlijk-heid, die met ondernemer een overeenkomst aangaat dan wel aan wie ondernemer een aanbod doet;

Ondernemer: Alles is rond, zoals ingeschreven in het Handelsregister, tevens handelend onder de naam Filosovaardig.nl, gevestigd te Groningen, kvk-nummer 01154215;

Overeenkomst:  iedere overeenkomst die tussen ondernemer en de afnemer wordt gesloten in verband met de door ondernemer aan de afnemer te leveren goederen, iedere wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Product: ieder op grond van de Overeenkomst door ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’ wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ondernemer en op alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen waarbij ondernemer goederen levert aan afnemer en maken daar dan ook deel van uit. Partijen kunnen bij Overeenkomst (gedeeltelijk) van deze algemene voorwaarden afwijken.

 • De toepasselijkheid van de door afnemer gehanteerde inkoop- of andere voorwaarden, hoe genaamd ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend nadat zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en hebben slechts betrekking op de Overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
 • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de Overeenkomst, offerte of overige aanbiedingen, is de in de Overeenkomst, offerte of overige aanbieding opgenomen bepaling voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 • Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 • Indien ondernemer niet (steeds) strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 
 1. Het aanbod

 Ieder aanbod van ondernemer op de website is vrijblijvend.

 • Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ondernemer niet.
 • Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 1. De Overeenkomst

De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 • Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ondernemer voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt ondernemer voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Ondernemer kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Wijziging van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, of annulering van de Overeenkomst is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer. 
 1. De prijs
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Ondernemer is gerechtigd prijsverhogingen die zich voordoen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, maar voordat ondernemer de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst volledig heeft kunnen voldoen, aan de afnemer door te berekenen. Daaronder wordt tevens begrepen verhogingen van de prijs als gevolg van wettelijke heffingen en/of toeslagen. De afnemer is gerechtigd binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden, behoudens in die gevallen waarin de prijsverhoging het gevolg is van (verhoging van) wettelijke tarieven, accijns, belastingen en/of andere toeslagen van overheidswege.
 • De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 1. Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na het plaatsen van een order te worden voldaan op het door ondernemer opgegeven rekeningnummer.

 • Ondernemer is gerechtigd om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is ondernemer gerechtigd vooruitbetaling van afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan ondernemer niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij ondernemer.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is ondernemer gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 • De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ondernemer verschuldigde.
 • Bezwaren van de afnemer tegen de hoogte van de factuur schorten diens betalingsverplichting niet op.
 • De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de afnemer heeft ondernemer het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan afnemer in rekening te brengen.
 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ondernemer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendomsvoorbehoud houdt een opschortende voorwaarde in. Door het eigendomsvoorbehoud blijven alle geleverde zaken eigendom van ondernemer totdat de afnemer al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen de betaling van de koopsom, eventuele ingevolge van deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

 • Wanneer de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in lid 1 niet is ingetreden en derhalve op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, heeft afnemer conform artikel 3:83 lid 2 BW niet de bevoegdheid om de door ondernemer onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven.
 • De afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ondernemer veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de afnemer verplicht om ondernemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is ondernemer gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. De afnemer geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ondernemer of door ondernemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en verleent hierbij alle benodigde medewerking, opdat ondernemer het bezit van de zaken verkrijgt of kan verkrijgen.
 • Wanneer ondernemer zich op haar eigendomsvoorbehoud heeft beroepen is de afnemer gehouden alle kosten te vergoeden die ondernemer redelijkerwijs moet maken om de geleverde zaken terug te halen. De afnemer vergoedt deze kosten binnen 5 (vijf) werkdagen nadat ondernemer hier schriftelijk en bij wijze van factuur om heeft verzocht. Indien en voor zover de afnemer als gevolg van de ontbinding door het beroep op het eigendomsvoorbehoud door ondernemer aanspraak kan maken op ongedaanmaking van het deel dat door hem reeds is voldaan, is ondernemer gerechtigd de in dit lid bedoelde kosten met de prestatie van de afnemer (deels) te verrekenen. 
 1. Levering en uitvoering

Ondernemer zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover bepaald is in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zal ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen uitvoeren, tenzij tussen partijen een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ondernemer tot het moment van bezorging, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 1. Reclame en herroepingsrecht

De afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat het product ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenkomst met hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen.

 • De afnemer kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 • Gedurende de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ondernemer retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De afnemer heeft hiervoor 14 dagen de tijd ingaande vanaf het moment van retourmelding.
 • De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de afnemer, of een vooraf door de afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 • Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.
 1. Conformiteit
 • Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Een door ondernemer verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de Overeenkomst tegenover ondernemer kan doen gelden.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.
 1. Aansprakelijkheid

Ondernemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, geleden verlies en gemiste besparingen, is nadrukkelijk uitgesloten.

 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ondernemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ondernemer kunnen worden toegerekend met inachtneming van artikel 3 van deze algemene voorwaarden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van ondernemer jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis beperkt tot het daadwerkelijk door afnemer aan de ondernemer betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.
 • Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat ondernemer is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld aan de zijde van ondernemer.
 • De afnemer vrijwaart ondernemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan ondernemer toerekenbaar is.
 1. Overmacht
 • Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: die omstandigheden waarvan ondernemer niet behoefde te verwachten dat deze zich voor zouden doen en/of waarop ondernemer geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: molest, brand, het verloren gaan van te verwerken materialen, stakingen of werkonderbrekingen, onvoorziene grondstoffenschaarste en import- of handelsbeperkingen. Tevens wordt daaronder mede begrepen stagnatie bij (toe-) leveranciers of andere derden waarvan ondernemer afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst indien en voor zover deze omstandigheden nakoming van de Overeenkomst onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 • Indien ondernemer als gevolg van overmacht verhinderd zal zijn uitvoering te geven aan de Overeenkomst, behoudt ondernemer zich het recht voor de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht en de duur van de periode die eventueel benodigd is om op te starten.
 • Indien nakoming van de Overeenkomst door ondernemer als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot enige schadevergoeding bestaat aan de andere partij.
 • Voor zover ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ondernemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Klachtenregeling
 • Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij ondernemer nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd.
 • De afnemer kan jegens ondernemer geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer de afnemer verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door ondernemer geleverde goederen uiterlijk 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 • De afnemer dient ondernemer naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid te stellen de geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. De afnemer dient ondernemer in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 • Een klacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel ontslaat de afnemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 • Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
De waardering van www.filosovaardig.nl/webshop-kinderfilosofie/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 495 reviews.